Naše usluge

Upravljanje emisijama  CO₂ na nivou kompanije i na nivou proizvoda

Ciljevi:

Kompanije koje efikasno upravljaju emisijama CO2 mogu očekivati potencijalnu konkurentsnu prednost na tržištu. Uloga Centra je da istakne preporuke i načine, putem stručne analize, kako bi kompanije mogle meriti i smanjivati emisije CO2 u svom poslovanju.

Kreiranje ESG strategije i upravljanje ESG performansama

Ciljevi:

Povećanje konkurentske prednosti, uključivanje u lance snabdevanja poznatih globalnih kompanija i pristup izvorima finansiranja zahteva od kompanija da imaju jasno formulisanu ESG strategiju, izveštaj i upravljanje ESG performansama. Na ovom putovanju, kompanije se često suočavaju s dilemom gde početi i koje korake preduzeti pri formulisanju i implementaciji ESG strategije. Uloga Centra je da pomogne kompanijama u proceni trenutne ESG performanse, evaluaciji prioriteta, postavljanju jasnih i merljivih ciljeva i ključnih pokazatelja performansi, pomažući u izboru okvira za izveštavanje i predlaganju mera za unapređenje ESG performansi.

Obračun GHG emisija – CO2 (Scope 1, Scope 2, Scope 3)

Ciljevi:

Primjenjujući metodologiju zasnovanu na GHG Protokolu, računamo emisije gasova sa efektom staklene bašte (CO2 po jedinici proizvoda) u skladu sa principima relevantnosti, potpunosti, doslednosti, transparentnosti i preciznosti. Uključiće se direktna emisija (Scope 1) i indirektne emisije (Scope 2 i Scope 3).

Nefinansijsko izveštavanje (izveštavanje o održivom razvoju)

Ciljevi:

Ako želite kreirati izveštaj o održivosti modeliran prema dobro poznatim globalnim kompanijama, Centar će vam pomoći u odabiru smernica i standarda koji najbolje odgovaraju vašoj kompaniji i globalno su prisutni. Takođe, Centar će vam pomoći u odabiru ključnih pokazatelja ESG performansi o kojima treba izveštavati.

Upravljanje otpadom

Ciljevi:

 • Razvoj smernica za unapređenje procesa upravljanja čvrstim otpadom
 • Formulisanje strategija za efikasnije prikupljanje, transport i odlaganje otpada
 • Implementacija GIS (Geografski informacioni sistem) optimizacije ruta za prikupljanje otpada radi smanjenja troškova i unapređenja efikasnosti
 • Uspostavljanje GIS baza podataka radi praćenja i analize tokova otpada
 • Sprovodjenje seminara, treninga i obrazovnih programa o upravljanju otpadom za javne službe, preduzeća i lokalne zajednice
 • Upravljanje i implementacija projekata upravljanja otpadom u lokalnim zajednicama
 • Pratiti i procenjivati projekte kako bi se obezbedila usklađenost sa standardima i postizanje ciljeva
 • Konsultacije o praktičnoj implementaciji principa cirkularne ekonomije
 • Razvoj inovativnih rešenja za recikliranje i ponovnu upotrebu materijala
 • Uspostavljanje saradnje sa lokalnim vlastima, preduzećima, nevladinim organizacijama i međunarodnim institucijama radi unapređenja praksi upravljanja otpadom
 • Pružanje usluga izveštavanja o upravljanju otpadom u skladu sa zakonodavstvom i standardima
 • Razvoj sistema praćenja i izveštavanja radi poboljšanja transparentnosti i odgovornosti
 • Optimizacija procesa unutar kompanija kako bi se postigli bolji rezultati

Energetski menadžment

Ciljevi:

Podignite svoje poslovanje uz naše specijalizovane usluge upravljanja energijom. Pružamo strateško savetovanje, revizije efikasnosti i implementaciju održivih praksi. Optimizujte potrošnju energije, smanjite troškove i unapredite svoj ekološki uticaj. Dozvolite nam da vas vodimo ka zelenijoj, efikasnijoj budućnosti.

Edukacije, treninzi, kratki programi studija,radionice u oblasti zelene ekonomije

Ciljevi:

Centar će težiti podizanju svesti i naglašavanju značaja zelene tranzicije, upravljanja karbonskim otiskom i cirkularne ekonomije putem istraživačkih aktivnosti i obrazovnih inicijativa poput treninga, radionica i panela. Ovo ima za cilj stvaranje uslova za održivi razvoj. Kroz kratke programe studija, Centar ima nameru da ojača potencijal i ljudske resurse usklađene sa postizanjem takvih ciljeva. Odgovaraće na zahteve kompanija i zainteresovanih strana organizovanjem treninga u skladu sa potrebama tržišta.

Naši osnivači i partneri