Tim

Dr Nemanja Lojanica

Vanredni profesor
Ekonomski fakultet
Univerzitet u Kragujevcu

Dr Nemanja Lojanica je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, predaje predmete Makroekonomija i Ekonomika energetike na osnovnim studijama, Makroekonometrija i Ekonomska nejednakost i socijalna isključenost na master studijama, i Makroekonomsko modeliranje na doktorskim studijama. Objavio je preko 50 radova u različitim naučnim časopisima, a 10 radova je prezentovao na domaćim i međunarodnim skupovima. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Modeliranje veza makroekonomskih pokazatelja i ekonomska politika u funkciji privrednog rasta”, odbranio je 2018. godine. Poseduje ECDL sertifikat za rad na računaru i usavršavao je engleski jezik na Malti, u letnjoj školi ekonomije na Univerzitetu u Gracu, letnjoj školi ekonometrije na Univerzitetu u Sankt Galenu, kao i na Institutu ekonomskih nauka. Koautor je jednog udžbenika i učestvovao je u realizaciji tri istraživačka projekta. Autor je 9 radova koji su objavljeni u časopisima na SSCI listi (h indeks=4, broj citata u WoS=55). Nemanja Lojanica je član Naučnog društva ekonomista Srbije i Sekretar uredništva naučnog časopisa „Ekonomski horizonti”. Glavne oblasti njegovog interesovanja su makroekonomska teorija, energetska politika, i upravljanje karbonskim otiskom.

Naši osnivači i partneri