Tim

Dr Goran Bošković

Vanredni profesor
Fakultet inženjerskih nauka
Univerzitet u Kragujevcu

Dr Goran Bošković je vanredni profesor na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, predaje predmete Upravljanje otpadom, Geografski informacioni sistemi, Monitoring parametara životne sredine, Održivi razvoj i cirkularna ekonomija na osnovnim akademskim studijama, i Napredne tehnike upravljanja otpadom, Informacione tehnologije u inženjerstvu zaštite životne sredine, Kompjuterske simulacije i optimizacija procesa na master akademskim studijama. Koordinator je studijskih programa Inženjerstvo zaštite životne sredine i Urbano inženjerstvo. Njegova doktorska disertacija fokusirala se na upravljanje čvrstim otpadom i GIS, posebno na unapređenje energetske efikasnosti u sakupljanju čvrstog otpada. Sa preko 15 godina iskustva u istraživanju i implementaciji projekata u upravljanju otpadom i Geografskim informacionim sistemima, priznat je stručnjak u svojoj oblasti. Član je nekoliko stručnih organizacija, uključujući Srpsku asocijaciju za upravljanje čvrstim otpadom (SeSWA), GIS udruženje Srbije i Međunarodnu asocijaciju za upravljanje čvrstim otpadom (ISWA). Kao autor ili koautor publikovao je više od 60 naučnih radova u časopisima i na konferencijama na teme koje se odnose na upravljanje otpadom, energetsku efikasnost, GIS i cirkularnu ekonomiju.

Naši osnivači i partneri